Gouvènè Carney repwograme Primè Prezidansyèl la pou 7 jiyè

Tout votè ki kalifye nan Delaware pral resevwa aplikasyon bilten vòt an absans yo pa lapòs WILMINGTON, Del. – Gouvènè John Carney  te siyen nan Jedi a kenzyèm modifikasyon nan Deklarasyon Dijans nan Eta a, li te repwograme Primè Prezidansyèl  pou 7 Jiye a.  Depatman Eleksyon ki nan Delaware an pral voye aplikasyon  pou bilten […]
Scroll to Top