Gouvènè Carney Piblye 14 zyèm Modifikasyon Pou Deklarasyon Ijans

Modifikasyon an bay plis pwoteksyon pou lokatènan Delaware   WILMINGTON, Del. – Gouvènè John Carney te pibliye nan Jedi a katòzyèm modifikasyon sou deklarasyon ijans li a, bay plispwoteksyon pou lokatè nan Delaware pandan pandemi COVID-19 la, epi pwolonje dat limit aplikasyon pou pwogram kredi sou TaksPwopriyete nan Lekòl Segondè ki nan Delaware jiska 1ye jen.  Klike […]
Scroll to Top